Animals / Semen for Sale

IMPORTANT DOCUMENTATION / BELANGRIKE DOKUMENTASIE:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important / Belangrik:

  • Price to be market related ie not too low / Die prys moet mark verwant wees, dus nie te laag nie.
  • The Brahman Society is not responsible for quality control and\or sickness indemnity / Die Brahman Genootskap is nie verantwoordelik vir enige kwaliteitskontrole en/of siekte vrywaring nie.
  • Seller must complete an indemnity form / Die persoon (verkoper) moet ‘n vrywaringsvorm voltooi.
  • The Brahman Society reserves the right to either place an advert or not / Die Brahman Genootskap behou die reg voor om ‘n advertensie te plaas of nie.
  • Should advertisement not be placed the Breed Director will discuss the matter with the seller /Die Rasdirekteur sal die rede met die verkoper kommunikeer indien advertensie nie geplaas kan word nie.

Rules / Reëls: 

  • This service is reserved only for fully paid members / Slegs opbetaalde lede mag die diens gebruik.
  • Pay R50.00 for one month or R150.00 for two months whereafter advert will be discontinued / Betaal R50.00 vir een maand, R150.00 vir twee maande. Daarna verval die advertensie.
  • Adverts are removed on the last Monday of the month when new ones are placed / Die laaste Maandag van die maand word advertensie verwyder, of nuwes word geplaas.
  • Only 4 photos may be placed / Slegs 4 foto’s kan geplaas word.